AKTUALITY - REPORTÁŽE - POZVÁNKY
NÁZORY - KOMENTÁŘE - DISKUZE

Email info@nasekosmonosy.cz
Telefon 725 244 482
Facebook Naše Kosmonosy Naše Kosmonosy
 

Naše Kosmonosy

  • Zvětšit písmo
  • Původní velikost písma
  • Zmenšit písmo
Home Z dění ve městě Jak probíhalo první jednání zastupitelstva v novém složení (úterý 2.prosince 2014)

Jak probíhalo první jednání zastupitelstva v novém složení (úterý 2.prosince 2014)

Email Tisk PDF

zbrojniceZhruba dvě hodiny po jeho skončení přináším obsáhlou reportáž z prvního řádného jednání zastupitelstva města Kosmonosy, které se konalo v hasičské zbrojnici. Na židlích pro veřejnost seděla zhruba patnáctka lidí. Jednání trvalo dvě a půl hodiny. Události jsou seřazeny tak, jak šly po sobě, některé spolu ještě prodiskutujeme a vy určitě okomentujete.

18:02 Zahájení, omluven zastupitel p. Heršic, o pár minut později přijde J. Svárovský. Chybí asistentka starosty a zapisovatelka N. Maršálková, na jejím místě sedí paní Haišmanová. Na místě, kde sedával pan tajemník, který k 13.11. ve funkci skončil, sedí právnička R. Šrámková.

18:04 Na ustavujícím jednání chybějící MUDr. Čepelík skládá zastupitelský slib bez výhrady, stává se tak posledním zastupitelem.

18:05 Zvolena návrhová komise –  P. Janeček a J. Křížková (dle dohody měli být pravděpodobně ověřovateli)

18:07 Zvoleni ověřovatelé zápisu – E. Masarčík a V. Krčmářová

18:08 Přichází Josef Svárovský.

18:09 Starosta navrhuje doplnit návrh č.14, hlasování o předsedovi a členech finančního výboru. Bod č.15 – hlasování o členech OV HS, pod bodem č.16 návrh o schválení členů VŠKS. Zařazeny byly pozdě, protože jediný J. Svárovský podal včas návrhy, za což mu starosta  J. Müller poděkoval.

18:10 Vystupuje Karel Blecha, upozorňuje, že je třeba se držet jednacího řádu, mohla se jména navržených kandidátů aspoň poslat k posouzení, navrhuje tyto tři návrhy do programu nezařazovat. Pro tento protinávrh ale hlasovali jen K. Blecha a M. Štěpánek.

18:14 Po organizačních zmatcích se zapisováním jmen dochází k odsouhlasení programu.

18:15 Jedná se o prvním návrhu, SDH Kosmonosy žádá o dotaci 30 tisíc Kč na zakoupení překážek pro hasičský sport. Rada doporučila schválit. Diskuze žádná, všichni pro návrh.

18:19 SK Kosmonosy žádá o prominutí zápůjčky. Rada projednala 12.11.2014. V zásadě práce, kterou sportovci vykonali, byla započtena proti půjčce  - došlo i k prominutí úroku z prodlení ve výši cca. 2400 Kč. Všech 16 zastupitelů pro návrh.

18:20 Klub Biatlonu Horní Stakory požádal o dotaci na činnost ve výši 151 tisíc na zajištění techniky a nářadí, rada města nedoporučila schválit, doporučuje, aby klub podal žádost na rok 2015 v řádném termínu. Starosta sděluje, že spolek vzniká, nic o něm nevíme, ani o počtu členů, očekává tyto informace ve zmíněné nové žádosti. Všichni pro zamítnutí, zdržela se Mgr. Pekařová.

18:23 Rozpočtové opatření č.47. O dotaci požádalo sdružení Linka bezpečí. Pan Klouček se ptá pana Petráše, jestli někde ve škole visí číslo na tuto linku. Ten sděluje, že neví, zda visí, ale od páté třídy by děti číslo měly znát, paní Křížková sděluje, že už to děti znají ve školce. Jedná se o deset tisíc korun. Všichni opatření schválili.

18:25 Sportovní klub Kosmonosy žádá o dotaci z rozpočtu na rok 2014. Starosta sděluje, že se jedná o peníze z odvodu peněz z výherních hracích automatů. Pan Klouček upozorňuje, že žádat se má do konce ledna. Starosta sděluje, že výjimky se dělaly i u jiných žádostí o dotace – je to tedy preference, ale evidentně ne dogma. Jedná se o 122 400 Kč. Proti pouze zastupitel František Klouček, ostatní pro návrh.

18:29 Stanovení měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům dle nařízení vlády. Zastupitel 660 Kč, radní 1910 Kč, předseda výboru / komise 500 Kč, člen komise nebo výboru bez odměny. Bude vypláceno od 1.12.2014. Schváleno jednohlasně. Radní Janeček upozornil na chybu v usnesení, opravené usnesení schváleno i napodruhé. Při více funkcích se odměny kumulují.

18:35 A nyní měsíční odměny uvolněných zastupitelů, tedy starosty a místostarosty, návrh č. 7. Zastupitel Štěpánek oznámil, že bude hlasovat proti z důvodu, že nehlasoval pro uvolněnou funkci místostarosty. Radní Janeček přečetl jen část odměny, a to dle velikosti obce, tedy nějakých 17 tisíc korun. Na to, že plat je skoro padesát tisíc pro starostu, upozornil zastupitel Karel Blecha, který oznámil, že nebude k tomuto bodu hlasovat vůbec. Jde o první lehce konfliktní bod, přítomná veřejnost se tedy nedozvěděla, kolik starosta Müller a místostarosta Macoun budou za svou práci brát. V předchozím zastupitelstvu bylo toto zcela jasně sděleno.

18:38 Po šumu v sále, navazujícím na předchozí bod, sděluje starosta Müller, že regulérní rozpočet bude předložen v nejkratším možném termínu, zastupitelé se mají vyjádřit k navrhovanému rozpočtovému provizoriu. Zastupitel Svárovský se ptá, jak to bude s penězi na Šmak, když Holba dala výpověď. Vedoucí finančního odboru sdělila, že když se nenajde nájemce, bude město muset platit zálohy. Starost sděluje, že se k tématu Šmak vrátí. Zastupitelka Pekařová se ptá na peníze určené na opravu vzduchotechniky v kuželně.

18:42 Rozdělení peněz z odvodu z výherních hracích automatů, návrh 9/2014. Starosta Müller sděluje, že po konzultaci s úředníky bylo rozhodnuto, že jen čtvrtina peněz bude rozdělena nyní, zbytek až po konzultacích se vznikajícími komisemi a výbory. Nyní 100 tisíc Kč do SK Kosmonosy, 50 tisíc Osvětové besedě, o zbytku rozhodla rada dle svých pravomocí sama.  Jeden zastupitel se zdržel, jinak všichni pro. Jednoznačným vítězem večera je tedy zatím Sportovní klub Kosmonosy.

18:45 Jednání o návrhu 10/2014, směna pozemků v Horních Stakorách. Starosta sděluje, že se na radě dohodli, že o návrhu se dnes jednat nebude, počká se na územní rozhodnutí; nebude-li dotčen zájem města, navrhovatelé by souhlasili se zrušením směny, proběhl by nákup a prodej. Štěpánek sděluje, že potřebujeme pozemek u hasičské zbrojnice, žadatelé prý navrhují pozemek „kdo ví kde.“ Starosta bere poznámku na vědomí a sděluje, že je třeba si na ni vzpomenout, až žadatelé podají novou žádost. Schváleno.

18:49 Volí se členové kontrolního výboru, dle návrhu Josefa Svárovského. Starosta Müller navrhuje, aby se o členech výboru hlasovalo jednotlivě. J. Svárovský čekal do 23.11. na návrhy členů, jelikož se nikdo neozval, nahlásil lidi, kteří již ve výboru pracovali. Když Svárovský zjistil, že jeden jím navržený člen je neprůchodný, diskutovali o zapojení V. Vaise. A jde se hlasovat o jménech. Hned to první je asi ta rozbuška – Jaromír Fabián – pro hlasují Křížková, Štěpánek Svárovský, Blecha. Proti osm lidí – Müller, Macoun, Masarčík, Petráš, Boubín, Janeček, Krčmářová, Klouček. Je to tak, pan Fabián jako člen KV neprošel.

18:54 Mgr. Pekařová – jako druhá navržená členka – vystupuje s tím, že byla oslovena předsedou, minulý týden se dozvěděla, že je pro některé zastupitele neprůchodná. Myslí si, že důvodem může být jednak názorový nesouhlas, či možný střet zájmů, kdy by jako bývalá místostarostka měla kontrolovat záležitosti, na kterých se ve vedení města podílela. Dále se důrazně ohrazuje proti osočení z tvorby letáků proti vedení města, či dokonce proti svému zapojení do trestně-právních řízení týkajících se radnice. „Nebudu pro sebe hlasovat, pro město mohu pracovat i jinak. Proto se zdržím hlasování o své osobě,“ sdělila Pekařová.

18:57 Hlasuje se. Pro Mgr.Pekařovou: Křížková, Vaněk, Blecha, Svárovský, Štěpánek, Fišer. Proti starosta Müller, po chvíli váhání se přidává i radní Masarčík a Krčmářová a Macoun, ostatní se zdrželi. Takže ani Mgr. Pekařová nebyla zvolena. Nyní Miroslav Suchý – jednoznačně všemi hlasy zvolen členem KV. Další návrh: Ivana Vaňoučková – také ona byla zvolena všemi hlasy.

19:01 Předseda výboru J. Svárovský navrhuje V. Vaise, starosta sděluje, že jej předběhl. Hlasování pro p.Vaise dopadá dobře, všichni jsou pro. Jeden člen tedy do pětice chybí. Radní Janeček chce navrhnout jako člena KV zastupitele Miroslava Štěpánka. Ten sděluje, že je stále navržen na předsedu finančního výboru, z toho důvodu nabídku nepřijímá. Josef Svárovský sděluje, že není třeba situaci nyní řešit, výbor je usnášeníschopný, hlasování lze odložit. Starosta opět poděkoval, že to J. Svárovský řekl za něho. Jako by mu četl myšlenky.

19:04 Město má schválit přijetí dotace na projekt revitalizace zámeckého parku a jeho okolí, celkem zhruba 2,2 milionu korun. Jen formalita, nejvíc času zabírá čtení návrhu usnesení radním Janečkem, dnes hlavně v roli člena návrhové komise.

19:06 Rada připravila také novou vyhlášku o místním poplatku za odpad, řečeno zjednodušeně. Zastupitel F. Klouček navrhuje, aby lidé, kteří více třídí a vyváží popelnice jednou za 14 dní, měli větší slevu, než je v návrhu. Z veřejnosti se ozývají hlasy, že to přece neznamená, že kdo vyváží týdně, netřídí. Zastupitel Svárovský je proti návrhu, sděluje, že v Zahradní ulici jsou popelnice zneužívány. Zastupitelka Křížková říká, že čtyřčlenná rodina to nemůže zvládat, Klouček říká, že i jejich šestičlenná rodina to uměla, radní Pavel Janeček říká, že i nyní jako čtyřčlenná rodina zvládají odvoz jednou za 14 dní. Poprvé vystoupil i zastupitel Čepelík, který upozornil, že lidé bohužel hází směsný komunální odpad i do popelnic na tříděný odpad, radní Boubín potvrzuje a svým prvním vystoupením upozorňuje i na praxi vyvážení odpadu za město. Zastupitelé kvitují zavedení systému na svoz bioodpadu, což je ale pro město nákladné. Zastupitel Štěpánek navrhuje, aby se k tomuto problému přistupovalo jinak – dost rodin může kompostovat, kdyby třeba město poskytlo kompostéry, mohlo by se snížit finanční zatížení města za odvoz bioodpadu. Starosta nyní sděluje, že zřídila i komisi pro životní prostředí, od které očekává návrhy na řešení, třeba ve spolupráci s finančním výborem. Dále upozorňuje na informaci od myslivců, kolik odpadu nacházejí v příkopech. Místostarosta Macoun sděluje, že zjistil, že mnoho lidí neví, že Kosmonosy mají sběrný dvůr, zatím odběr není limitován objemem, zastupitelka Křížková navrhuje zprávu o tomto uvést na první stránku každého čísla Kosmonoského zpravodaje. Mgr. Pekařová tlumočí žádost občanů, aby byla zodpovědnými lidmi podána zevrubnější zpráva o nakládání a likvidaci odpadů, aby pochopili systém, a jak se došlo k částkám za odvoz odpadu. Kolik budeme platit nevím, v návrhu usnesení částky nejsou. Zjistím, dám vědět.

19:18 Jdeme volit předsedu a členy finančního výboru. Na ustavujícím jednání byl navržen tehdy nepřítomný MUDr.Čepelík, volba ale byla odložena. Členka návrhové komise J. Křížková upozorňuje, že ta jména měla aspoň návrhová komise před jednáním dostat k dispozici. K dispozici nejsou. Starosta Müller sděluje, že předloženy byly dva návrhy. První návrh – Miroslav Štěpánek. Ten sděluje to, co již řekl na ustavujícím jednání – tedy má-li někdo dobře kontrolovat radnici, nemůže být spojen s vedením města, měl by to tedy být člověk z opozice. V případě kontrolního výboru toto bylo splněno, doplněn byl i lidmi z koalice, což je v pořádku – vyvážený poměr by měl být 3:2, dva členové zastupující koalici. Jestliže bude ve finančním výboru poměr opačný, velice se snižují předpoklady pro správné provádění kontrolní činnosti. Jestliže se potvrdí prosakující informace, které členy v poměru 3:2 pro koalici odhlasuje, bude to považovat za velmi nešťastné rozhodnutí. Starosta Müller se ohradil proti Štepánkovým výrazům „řídí“ město/“ovládá“ město. Shodli se na slově „rozhoduje“. Starosta Müller sděluje, že k rozhodování jim voliči dali svůj mandát. Nyní se tedy hlasuje o předsednictví pana Štěpánka.

19:23 Pro byli čtyři zastupitelé, proti návrhu lidí šest. Čísla bez záruky, to se nedá stihnout. Každopádně Štěpánek zvolen nebyl! Eduard Masarčík navrhuje opět MUDr.Čepelíka. Pro devět zastupitelů, nikdo proti, zbytek se zdržel, Karel Blecha nehlasoval. MUDr.Čepelík tedy byl zvolen. Hned poté k němu byl zvolen jako člen doc.Horák. Dále je ve hře jako člen František Čáslava. Zvolen témě jednohlasně. Dále zastupitel V. Fišer. Zvolen, zdržel se jen dotyčný navržený. Starosta se ptá, zda má někdo návrh, pak navrhuje Josipa Folprechta, přítomní se ptají, kdo to je. Projevil zájem pracovat pro město, sdělil starosta. Nakonec odloženo na příští jednání, pátý člověk tedy bude znám až po Novém roce. Vypadá to, že obavy před chvílí řečené zastupitelem M. Štěpánkem se zhmotnily. Finanční výbor nevede, ani v něm nepřevažuje, a ani nebude převažovat opozice. 

19:34 Hlasování o členech v osadním výboru Horní Stakory. Hlásí se o slovo Karel Blecha, který zrekapituloval situaci. Malá komunita, 290 voličů, a velmi choulostivá situace. Vedení města navrhlo paní Baborákovou, ta byla schválena, pak ji navštívil zastupitel Štěpánek, ať svolá schůzku výboru, dosud nebyla zvolána. Blecha informuje o schůzce příští pondělí, po místostarostovi Macounovi chtěl se Štěpánkem potvrzení, že tam bude přítomná paní Baboráková, ten reagoval značně nervózně. Paní Baboráková ani dnes nebyla přítomna, což svědčí i jejím despektu, sdělil K. Blecha. Ten navrhl hlasování o jménech odložit. Starosta prohlašuje, že na podatelnu přišel zápis z jednání osadního výboru Horní Stakory, kde jsou jména. Nikde není psáno, že to takto musí zůstat po celé období. Jde se hlasovat o jménech. Prvním jménem je pan M. Rybář, hasič, Štěpánek sděluje, že Rybářů je mnoho. Starosta Müller opět zopakoval, že čerpá z oficiálního zápisu z osadního výboru, dokument ukazuje zastupiteli Blechovi. Papír nepodepsán. Starosta sděluje, že paní Baboráková osobně starostu a místostarostu ústně informovala o jménech kandidátů.

19:40 Zastupitel Svárovský podporuje Blechův návrh, dává protinávrh – tedy odložit hlasování. Müller akceptuje jen fakt, že by mohlo dojít k záměně lidí. Přesto se o jeho protinávrhu hlasuje – vyžaduje se doplnění a upřesnění návrhu na členy osadního výboru. Nakonec heuréka – odloženo. Mám pocit, že ve Stakorách někde musí být nějaká zlatá žíla. Hlasovat se tedy bude příště.

19:43 Pan Petráš přinesl návrh členů, starosta jej chybně nazval Petroušem, což mnohé nepokrytě pobavilo. Petráš neočekává rozbroje jako u jiných výborů. Sám tři roky ve výboru působil, ty lidi zná. Oceňuje práci zastupitele Svárovského, který výbor ke konci předchozího volebního období vedl. Petráš oslovil SK Kosmonosy a Osvětovou besedu a Muzejní spolek. Zazněla čtyři jména: Krčmářová, Křížková, Procházka, Remešová. Hlasování o Monice Krčmářové: všichni pro návrh. Tomáš Procházka: všichni pro. Jana Křížková: všichni pro, jen dotyčná se zdržela.  Milada Remešová: všichni pro. Předseda výboru Petráš členy představil tak, jak měl, odměnou mu bylo jednohlasné zvolení všech členů.

19:48 Radní Boubín navrhuje zastupitele Štěpánka jako člena kontrolního výboru. Ten odmítl – nechce zaštiťovat takový systém.

19:49 Volba nového starosty předsedou Mikroregionu Baba. K. Blecha upozorňuje, že Mikroregion si předsedu volí sám, Müller se omlouvá, jedná se o zástupci města v Mikroregionu Baba, nikoliv o předsedu. Štěpánek upozorňuje, že zástupců města bylo víc. Starosta Müller říká, že by to nechal až po ustavení osadního výboru.

19:50 Informace starosty: Tajemník ukončil pracovní poměr. Dále se ptá, zda zastupitelé chtějí podklady na papírech. Zastupitel Klouček je zásadně proti, kroutí hlavou nad praxí, že to navíc rozváží městská policie. Starosta se ptá, kdo chce podklady v papírové podobě. Zvedlo se asi šest rukou. Někteří chtějí papír i email! Starosta dále slíbil, že příště bude sada podkladů k dispozici i pro zástupce veřejnosti. Starosta Müller dále sděluje, že předsedou komise pro životní prostředí byl zvolen V. Petříček, který představuje členy: pánové Šimek, Verner, Bečvář, čeká se na člověka ze Stakor. Nová věc – zdravotní a sociální komise – povede ji paní Říhová. „Všichni budeme staří, nemohoucí, v lepším případě nemocní – tato komise by se těmito problémy našich občanů měla zaobírat,“ sdělil starosta. Rada také ustanovila stavební komisi – Zedník, Rudiš, Legner, Ottomoanská, Klouček. Starosta dále sdělil: „Dnes se nepromítalo, byť to bylo v rozporu s jednacím řádem. Minule to obsluhoval pan Rys, ten není v zastupitelstvu, nemůže na to mít čas. Jako občan z poslední řady veřejnosti musím říct, že vypovídací hodnota byla nula – nešlo to přečíst. Zjišťoval jsem informace v okolních obcích, musíme audiozáznamy zpracovávat, tedy řešit ochranu osobních údajů. Na úřadě nebude nikdo, kdo by na to měl čas, každý bude mít hodně úkolů. Jinde to řeší profesionální firma, stálo by to až deset tisíc za jedno jednání zastupitelstva. Je to hodně peněz, jsem proti tomu – dávám vám na rozmyšlenou, jestli nezměníme jednací řád v bodu videoprojekce.“ Štěpánek upozorňuje, že videoprojekce je pro veřejnost prospěšná, dle jeho názoru pak lidé přestanou chodit. Samotné promítání pak nemá dělat zastupitel, ale není problém, aby ten počítač ovládal úředník. Radní Boubín sdělil, že promítání není přínosem pro veřejnost, nikdo to nepřečte. Starosta sděluje, že bude na stolečku u vchodu několik sad podkladů pro jednání. Josef Svárovský zopakoval práva občanů na informace, Müller slíbil připomenout občanům jejich práva při jednání podobně, jako slíbil osvětu v oblasti odpadů.

20:03 Müller ještě hovoří o potřebě nominace do dozorčí rady VaKu. Štěpánek navrhuje odvolat bývalého starostu Vaňka z této pozice a schválit do této funkce nového starostu. Starosta informuje veřejnost, že je to neplacená funkce. Zastupitel Vaněk doporučil odložit napříště a nejdříve jednat s ředitelem VaK – další valná hromada VaK s volbou nových orgánů bude v červnu.

20:06 Interpelace zastupitelů. Nevím, o čem, řekl starosta. J. Svárovský žádá informace o Šmaku – bude to i v Kosmonoském zpravodaji. Nájemce Forejt končí, starosta obdržel neplatnou výpověď od Holby, zástupci Holby přijeli na jednání a snaží se najít nového nájemce. Město se pokusí vytipovat vhodného provozovatele pro nájemce Holbu. M. Macoun svolal jednání, kdy v pondělí přijel regionální ředitel Holby a pan Forejt – objevily se nejasnosti s placením apod., ale to je jejich interní problém. Pan Forejt má objednávky sálu na zimní období, což je priorita města tyto finančně zajímavé akce udržet. Nyní není jasné, jak dopadne vztah Holba – Forejt. Když se městu podaří někoho najít jen na tyto akce, dojde k dohodě. Měl by to ale být jen jeden provozovatel. Jednání běží dál, lidi z branže přivedl i pan místostarota Macoun. Vítáme gramotné návrhy, sdělil starosta. Pan Petráš shrnuje: neexistuje garance, že by od 1.1.2015 byl podnik funkční. Forejt si prý odmnotuje všechno, co mu patří. V kalendáři na baru je od ledna snad každý víkend obsazený, mělo by se to řešit rychle a zodpovědně. Müller sdělil, že hledá firmu, která si vše zajistí sami, se svým vybavením. Petráš upozorňuje, že je to i o hygieně a podobných záležitostech. Starosta opět opakuje, že naším partnerem není pan Forejt, ale Holba.

20:15 Diskuze o tom, kdy budou termíny jednání. Zastupitelům se nelíbí informace, že ve třetím lednovém týdnu, a že se o tom dozví až týden předem. To je pro plánování málo. M. Štěpánek se ptá, proč nemůžeme určit aspoň pevný den v týdnu. Ladíme, říká starosta, musíme najít konsenzus, dodává radní Masarčík, ale máme zde nové zastupitele. Budete mít šanci se vyjádřit na příštím jednání zastupitelstva, uzavírá starosta.

20:17 Zastupitelka Pekařová děkuje za podporu města občanskému sdružení Kosmonosy – Sračkov, která se promítla i při Mikulášské akci ve Šmaku minulý týden.

20:19 Místostarosta Macoun se ptá Karla Blechy, co znamená čtvrtý způsob hlasování. Blecha říká, že prostě zastupitel nehlasuje, s tím se musí zapisovatel vyrovnat. Dále se Macoun táže, proč Blecha komunikuje emailem s asistentkou starosty slovy „mateřská školka“, a „je mi vás líto.“ Macoun Blechu vyzval ke schůzce, Blecha napsal, že nejdříve může až 8. prosince. Macoun důrazně útočí na Blechu, vytýká mu mnoho věcí, ptá se, jak může s tímto přístupem zastupovat občany. Diskuze trvala osm minut.

20:27 Starosta jmenuje členy redakční rady, nabídku zatím přijali V. Krčmářová a D. Odnoha. „Bylo mi ctí tady dneska s vámi sedět,“ byla poslední slova starosty Müllera.

PS: Zajímavé bylo určení zasedací pořádku zastupitelů:

Čelo stolu: starosta Müller, místostarosta Macoun

Pravá strana stolu: Masarčík, Čepelík, Křížková, Petráš, Krčmářová, Fišer, Blecha

Levá strana stolu: Janeček, Boubín, Klouček, Svárovský, Štěpánek, Pekařová, Vaněk.

Případné chyby vyhrazeny, tituly jsem nestíhal, jejich držitele prosím o prominutí.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Přidejte svůj komentář

Very HappySmileWinkSadSurprisedShockedConfusedCoolLaughingMadRazzEmbarrassedCrying or Very SadEvil or Very MadTwisted EvilRolling EyesExclamationQuestionIdeaArrowNeutralMr. GreenGeekUber Geek
Vaše jméno:
Komentář (zde můžete používat HTML tagy):
  Ověřovací kód. Pouze písmena bez mezer.
Ověřovací kód:
Cipisek napsal(a) v Čtvrtek, 04 Prosinec 2014 08:14
Jsem zvedav kdy se zmeni uzemni plan ve prospech firmy Kobora, jeste je brzo, odhaduji tak za v horizontu dvou let.
Pavel Janeček napsal(a) v Pondělí, 13 Duben 2015 14:47
to občan 3: Popravdě jsem se nesnažil vůbec, ale vůbec nic záměrně zpochybnit. Paní Ottomanskou jsem v životě neviděl, popravdě jsem v prosinci ani nevěděl, zda je v rodině pana Bohuslava Ottomanského nebo ne. A to je právě to podstatné, je a bylo to jedno. Považuji za nevhodné až nevkusné hodnotit lidi podle jména, manželky, dětí, otců, synů, tchánů apod.

K majetku pana Ottomanského. No a co! Někdo má miliardu, jiný pár korun. No a co! Ať si každý žije život, jaký chce.
K levárnám. Hodně se toho povídá, tu o jednom, tu o druhém, dosud jsem viděl v Kosmonosích jen jedno trestní oznámení. Trochu mě to překvapuje, s ohledem na to, co všechno se tu u nás napovídá.
K nástrojům. K čemu přesně bude paní Ottomanská a zřejmě i zastupitelé a s nimi i já nástrojem? Necítím se být nástrojem, zatím, tak abych se měl na pozoru Smile díky
občan 3 napsal(a) v Neděle, 12 Duben 2015 07:24
Pan Janeček se zde snaží čistě záměrně zpochybnit poznámku pana Cipíska..I když jeho tvrzení je čistě politický blaf, nad kterým se mávne později rukou. Neni náhodou, že je paní Ottomanská v komisi. Není ani náhodou že rodinný úspěch je tak zasadní - a pane Janeček nejedná se o závIst, ale o naprostou střízlivost. To, že Mladá Boleslav má nejdražší správu veřejného osvětlení z republiky, není náhodou(majitel Osvit resp Ottomansky) To, že výstavba fotovoltaické elektrárny u základní školy a de facto ve městě je snad unikátem v ČR (majitel Ottomansky). To, že se schváli správa a údržba veřejného osvětlení MB na další 3 roky necelé tři týdny před komunálními volbami, není náhodou. To, že v Kosmonosích byla podepsána v září minulého roku, tudíž také krátce před volbami a to na dobu 7 let resp do roku 2021, není náhodou.Tože výstavba v přilehlých pozemcích fotovoltaiky je činorodá a zda jste si povšiml, stále jsou budovy několik let bez využití, není náhodou. Zdejší společnost se nachází v jistém nevědomí, která vám dovoluje vyslovovat obhajoby na účet těch nepravých lidí. Možná ani paní Ottomanská neví, čeho bude nastrojem. At se Kosmonosům daří, bohužel není ve vůli občanů, tyto lobby žádným způsobem změnit, neboť není ani právo ani politická vůle, tyto změny provést.
Pavel Janeček napsal(a) v Čtvrtek, 04 Prosinec 2014 14:11
Zcela nepochybně se bude měnit územní plán. Ne proto, že se to někomu hodí, ale proto, že změnu resp. nový územní plán musíme ze zákona výhledově mít (termín se sice posunul, ale zase ne tak daleko).

Před změnou se bude vyhodnocovat současný územní plán, jakákoliv změna ÚP bude pod velkým drobnohledem nejen od opozice, ale i v rámci koalice. Já osobně nejsem nakloněn žádné klientské změně. Nutno však říct, že KOBORA žádné pozemky v Kosmonosích nevlastní, takže je otázkou, co by bylo v jejich zájmu. Louka vedle Canaby to jistě není, neznám nikoho, kdo by ji hodlal zastavět a sám se budu stavět zásadně proti.

Tušil jsem, že přijde atak jen kvůli jménu Ottomanská. Tak to prostě v této zemi chodí, stačí Vám jméno, nebo úspěch, nebo neúspěch, hodně peněz, málo peněz, mercedes před vraty, profláknutí (právem i neprávem) rodiče, hodné děti, zlobivé děti a máte smůlu, jste ve škatulce a před anonymními ochránci morálky nemáte doživotní právo na samostatnou existenci, vlastní názor nebo dokonce veřejnou činnost. Tenhle útok patří k těm nejubožejším, který si umím předstatit! O paní Ottomanské a jejich názorech či práci nevíte nic, ale stačí Vám vědět, jak se jmenuje!
občan2 napsal(a) v Čtvrtek, 04 Prosinec 2014 09:04
Při pohledu na paní Ottomanskou ve stavební komisi už jen toužebně vyhlížím až se někde objeví jméno Kadlec (-ová). A pak asi jo, se starostou budou komplet,Cipísku.Lidé,bděme!
 
občan napsal(a) v Středa, 03 Prosinec 2014 12:00
Je pravda,že když sledujete oficiální stránky Kosmonos převládá dojem,že město Kosmonosy je oázou klidu kde se vůbec nic neděje(např.útěky z psichiatrické kliniky a pod.).
Cipisek napsal(a) v Pondělí, 08 Prosinec 2014 12:00
Prodej louky pod koupalistem byl provar pro mesto a moc dobrej kseft pro Koboru. Neco podobneho by se mohlo opakovat velice snadno, ze by nekdo treba mel pole ktere by se mohlo hodit na parcely. Kamaradi ze zastupitelstva to zvladnou ne?
Petr Boubín napsal(a) v Pátek, 05 Prosinec 2014 21:39
Tipoval bych policejní svodku.Pro novu ma efekt si hlídat co se tam objeví...
občan napsal(a) v Pátek, 05 Prosinec 2014 09:40
Ještě malý dodatek,město nic neví,ale v TV informace je i s fotkou,proč??
Petr Boubín napsal(a) v Středa, 03 Prosinec 2014 22:08
Přiznám, že tomu taky nerozumím, ale dle mých informací skutečně tato zpráva z léčebny opět nedorazila. Pan místostarosta má domluvenou další schuzku s pání ředitelkou tak snad se ledy pohnou.
David Odnoha napsal(a) v Středa, 03 Prosinec 2014 18:44
Jak jsem si právě přečetl v Kosmonoském zpravodaji, jednání starosty a místostarosty s ředitelkou Psychiatrické nemocnice proběhlo již 21.listopadu, tedy zhruba 10 dní před tímto útěkem. Vzpomenu-li si navíc na informace o jednání předchozích představitelů města s paní ředitelkou, nejde mi fakt, že by Psychiatrická nemocnice město zase o útěku neinformovala, vůbec na rozum. Kolik a jakých jednání je ještě třeba k tomu, aby nemocnice kromě Policie ČR uvědomila i starostu??? Anebo je to všechno trochu jinak?
Petr Boubín napsal(a) v Středa, 03 Prosinec 2014 13:24
Bohužel o tomto nikdo z psychiatrické léčebny město neinformuje. Jednání, aby se tento stav změnil již probíhají.
 
Karel Blecha napsal(a) v Středa, 03 Prosinec 2014 05:31
Je to výborný servis od p. Odnohy... přijít ráno k počítači a najít resumé z toho co se včera probíralo večer na zastupitelstvu. Patří za to z naší strany p. Odnohovi uznání a dík. Jsem velmi rád, že byl v mém volebním týmu a ačkoli byl na 11. místě kandidátky, tak se stal 1. náhradníkem. Coko-li se může se mnou přihodit, tak on bude více než plnohodnotná náhrada za mne.
K věci:
Zápis dobře popisuje co proběhlo, jsou tam některé drobné nepřesnosti, ale jako celek to vystihuje atmosféru jednání.
Opravím pouze bod "18:45 návrh směny pozemků v Hor. Stakorách..." ... jedná se o navrhované směny pozemků u hasičské nádrže pod Babou (město x pí. V. Šrajerová) a nikoli o pozemky u hasičské zbrojnice, jak je zde uvedeno. M. Štěpánek velmi správně navrhl, aby město usilovalo o koupi (či směnu) tak, aby mělo město zajištěn přístup k severní straně nádrže tam, kde jsou teď lavičky, protože současný stav je ten, že pozemek pí. V. Šrajerové sahá až k vodní hladině.
K osadnímu výboru v Hor. Stakorách:
Je velká mizerie, že to došlo tam kam došlo. Starosta nakonec moudře stáhl bod z jednání zastupitelstva. Nebudu zde popisovat podrobnosti, jmenovat lidi, které V. Baboráková v nepodepsaném papíře uvádí, atd. Zejména však její nepřítomnost na jednání zastupitelstva (že si nenašla ani půl hodiny času na 17 zastupitelů a ostatní veřejnost) .... bez komentáře.
V pondělí 8. 12. 2014 se sejdeme oba zastupitelé s pí. Baborákovou u starosty a tam se nalajnuje, jak dál v Hor. Stakorách.
Bodů a témat bylo na zastupitelstvu mnoho:
Zmíním, že v diskusi na závěr bylo sdělena i starostou problematika audiozáznamů ze zastupitelstva (podotýkám, že to ukládá i schválený Jednací řád zastupitelstva ... byť na webu města visí neakuální Jednací řád, kde o audiozáznamech není ani zmínka).
Domnívám se tedy, že do příštího zastupitelstva bude jasno.... někdo se konečně z měst. úřadu sebere a zajede do Ml. Boleslavi na magistrát za tajemnicí Ing. M. Zajíčkovou ..... a když druhý, max. třetí den visí audiozáznam na www.mb-net.cz, tak to snad půjde i v Kosmonosích. Nebudeme se jako zastupitelé i další občané doprošovat v dalších měsících takové samozřejmosti, jako je pověšení audiozáznamů na www stránky města Kosmonosy. Je předvánoční nálada, doba adventu - doba přípravy, tak budeme určitě všichni krotit své vášně i v další diskusi zde.

Karel Blecha
 
 

TOPlist

ArchívTato webová stránka používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jejich využitím. Chcete-li zjistit více informací o cookies a jak s nimi pracovat, použijte tento odkaz.

Používáním této stránky souhlasíte s využitím cookies pro zajištění funkce nástroje Google AdSense.